algemene voorwaarden

Algemene  voorwaarden Kristof Sucaet NP


Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.


 

 1. Toepassingsgebied algemene voorwaarden
 2. Offertes
 3. Intellectuele eigendom
 4. Algemene aannemingsvoorwaarden
 5. Algemene voorwaarden dienstverlening
 6. Algemene verkoopsvoorwaarden goederen
 7. Eigendomsvoorbehoud
 8. Risico overdracht
 9. Betalingsmodaliteiten
 10. Hoofdelijkheid
 11. Privacy
 12. Bevoegde rechtbanken1. Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden gelden voor alle contracten, hetzij in het kader van een verkoop, hetzij in het kader van een aannemingsovereenkomst, hetzij in het kader van een dienstverlening.


Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant onze algemene voorwaarden, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant.


In geen geval kan het stilzwijgen van Kristof Sucaet NP worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden.

Afwijkingen van deze  algemene voorwaarden zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk werden bevestigd.


Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken die ten grondslag liggen van de aanneming.

 

2. Offertes


2.1 De offertes zijn slechts bindend na onze schriftelijke bevestiging.

 

2.2. De door Kristof Sucaet NP gemaakte offertes zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders

aangegeven.

 

2.3. Prijsopgaven zijn vrijblijvend en zonder verbintenis.

 

2.4. De in een offerte  vermelde prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

2.5. Offertes opgemaakt aan de hand van een meetstaat worden geverifieerd op de werf bij aanvang of tijdens de werken. Eventuele afwijkingen worden onmiddellijk verrekend in meer- of minprijs.

3. Intellectuele eigendommen


Alle berekeningen, studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven beschermd door de intellectuele rechten. Tenzij deze aan de klant gefactureerd werden in het kader van een adviesopdracht blijven deze eigendom van Kristof Sucaet NP.


Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden, noch door de klant noch door derden. Ze  mogen in geen geval gereproduceerd, nagebootst of aan concurrenten overgedragen worden.


De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de Kristof Sucaet NP behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen.

4. Algemene aannemingsvoorwaardenPrijzen uitvoering werken

 

4.1. indien het BTW-tarief gewijzigd wordt vóór de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.


4.2 Meerwerken

 

Onder meerwerk wordt verstaan elke wijziging aan de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering, elke handeling, levering, werk of verandering van hoeveelheden die niet in de offerte beschreven is.

 

Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de klant en als de prijs overeengekomen is. Meerwerken op verzoek van de klant worden aangerekend in regie of tegen vaste prijs. Bij gebreke aan vaste prijs, geldt de aanrekening in regie.

 

Indien de klant een opdracht verleent om werken uit te voeren zonder dat Kristof Sucaet NP kennis heeft van alle relevante  informatie op het ogenblik van de offerte, dan aanvaardt de klant om Kristof Sucaet NP te vergoeden voor alle meerwerken die voortvloeien uit het later ter kennis krijgen van deze informatie. Alle meerwerken die voortvloeien uit deze ongekende relevante informatie worden aangerekend in regie.

 

4.3. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het goedkeuren van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. De opgelegde voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.

 

4.4. Voorzieningen inzake energieprestatieregelgeving, opgelegd door de opdrachtgever en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen.

 

Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer Kristof Sucaet NP tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz.

 

Deze informatie moet tijdig  bezorgd worden zodat Kristof Sucaet NP over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke hieraan kan Kristof Sucaet NP niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnoverschrijding.

 

Kristof Sucaet NP kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil.

 

4.5. Volgende zaken zijn niet voorzien in de prijs tenzij expliciet vermeld in de offerte:


 • het opstoppen van de schroefgaten en voegen in valse wanden/verlaagde plafonds afgewerkt in gipskartonplaten / MDF om te schilderen (werken uit te voeren door de schilder van de klant)
 • verticaal transport
 • stofvrij maken van de ruimte
 • vrijmaken van de ruimte
 • elektrische en sanitaire aansluitingen van apparaten, spots en verlichtingselementen zijn niet in de prijs inbegrepen.
 • het afschermen/beschermen van vloeren, wanden, ramen, deuren, meubilair… en het afscheiden van bepaalde ruimten die zich niet in ons werkgedeelte bevinden

 Uitvoering van de werken

 

4.6. Wanneer de uitvoeringstermijn opgeschort of onderbroken wordt door de klant of zijn aangestelde(n) (derden), is de klant een schadevergoeding verschuldigd. Kristof Sucaet NP bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

 

4.7. De goederen die door Kristof Sucaet NP geleverd worden om in het kader van de aannemingsovereenkomst verwerkt te worden, worden op risico van Kristof Sucaet NP tot op de werf gebracht.


De klant dient ervoor te zorgen dat deze goederen bij aankomst op de werf onmiddellijk kunnen worden geleverd en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Het risico gaat over op de klant naargelang de goederen geïncorporeerd worden.


Zelfs na hun incorporatie blijven de door Kristof Sucaet NP geleverde materialen zijn eigendom. De klant is er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald.


Kristof Sucaet NP mag, zonder toestemming van de klant, materialen losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn openstaande facturen aan  Kristof Sucaet NP betaald heeft.

 

4.8. Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant. Ingeval geen elektriciteit kan aangeleverd worden door de klant, en Kristof Sucaet genoodzaakt is een stroomgroep of andere voorziening te gebruiken, worden de kosten hiervan doorgerekend aan de klant.

 

4.9. De werf dient normaal toegankelijk te zijn, of door de klant gemaakt te worden, om de normale uitvoering van de werken en leveringen mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden van meer dan 15 minuten zullen worden aangerekend.

 

4.10. In de winterperiode vragen wij de klant, om de ruimtes welke wij inrichten, stelselmatig te verwarmen en niet te verwarmen van het ene naar het andere uiterste (koud naar warm), zodat de gebruikte (natuur)producten zich stelselmatig aan de omgevingstemperatuur kunnen aanpassen.

 

4.11. Op de werven dient een toilet beschikbaar te zijn, indien er geen werkend toilet op de werf is, dan zal Kristof Sucaet NP een werftoilet huren, dit voor de duur van de werf en de kosten hiervoor zijn ten laste van de bouwheer.

 

 

4.12. De uitvoering van de werken gebeurt volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de contractuele documenten, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB, die op datum van de offerte beschikbaar waren. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

 

4.13. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om, zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 5 werkdagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum.”

 

4.14.  Bij renovatiewerken en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen of goedkeuringen te pas komen dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.

 

4.15. Kristof Sucaet NP behoudt het recht voor om de werken, op eigen verantwoordelijkheid, geheel of gedeeltelijk uit te laten voeren in onderaanneming.

 Oplevering, gebreken, waarborg en aansprakelijkheid

 

4.16.  Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de plaatsing geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan Kristof Sucaet NP, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn.


Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing of de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan Kristof Sucaet NP, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.

 

4.17. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur of het verkleuren van het hout of lakwerk, de werking van hout of lichte verschillen in de afmetingen van op maat versneden goederen, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.


Dit tenzij uit de bestelbon zou blijken dat de constructie, maten, kleur of design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst vormen.

 

4.18. De 10-jarige aansprakelijkheid voorzien in art. 1792 en 2270 BW is waar wettelijk voorzien van toepassing.

 

4.19. Daarnaast wordt, behoudens anders luidend schriftelijk beding, op de uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken (d.w.z. deze die niet gedekt zijn door de 10-jarige aansprakelijkheid) een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering.

Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de oplevering. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging vanwege de klant.


Deze waarborg wordt voorts uitsluitend verleend op voorwaarde dat de klant elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de maand aan Kristof Sucaet NP aangetekend, gedetailleerd en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat er niet meer hersteld wordt of geen vergoeding kan gevraagd worden op grond van de waarborgregeling.


De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.

 

4.20. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven.

 

4.21. De aansprakelijkheid voor door derden vervaardigde producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

 

4.22. Indien de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, van toepassing is, gelden de daarin voorziene waarborgen.

 

4.23. De waarborg dekt evenwel niet:


 • het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen
 • de schade veroorzaakt door overmacht
 • een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelde
 • vorst- of vochtschade

 

4.24. De verbintenissen van Kristof Sucaet op vlak van aannemingen m.b.t. de akoestische isolatie van bestaande gebouwen zijn geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen.


Geluidsoverlast is persoonsgebonden. Zelfs indien uitgevoerde werken na controle door een akoestisch ingenieursbureau ervoor zorgen dat dat de woning voldoet aan de normen voor verhoogd akoestisch comfort dan is het best mogelijk dat bewoners ontevreden zijn over het akoestisch comfort.


Alle opdrachten worden naar best vermogen uitgevoerd door Kristof Sucaet NP.

 Facturatie van de werken

 

4.25. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken.

 Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen

 

4.26. De kosteloze annulering van een bestelling door de klant is mogelijk, uiterlijk binnen de 8 dagen na het sluiten van de overeenkomst EN zolang Kristof Sucaet NP de werkzaamheden nog niet heeft aangevat.

 

4.27. Wanneer de overeenkomst later dan 8 dagen na het sluiten van de overeenkomst of indien Kristof Sucaet NP reeds de werkzaamheden heeft aangevat verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn. De vergoeding is gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20%  van de overeengekomen prijs.


In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs.

 

4.28. Wanneer een vervallen factuur na het versturen van een ingebrekestelling niet binnen de afgesproken bijkomende termijn tijdig betaald wordt, behoudt  Kristof Sucaet NP zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald. Dit zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door Kristof Sucaet NP.


Kristof Sucaet NP bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.  Wanneer Kristof Sucaet NP door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden.

 

4.29. Voor de niet-tijdige uitvoering wordt een forfaitaire schadevergoeding voorzien van 100 euro/dag, met een maximum van 10% van de aannemingsprijs mits de klant Kristof Sucaet NP schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

 

 


Overmacht

 

4.30. Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van onze verplichtingen of die dwingt tijdelijk of definitief de werken stil te leggen, zal als geval van overmacht beschouwd.

 

4.31. Ten gevolge van overmacht worden de werken tijdelijk geschorst, waarbij deze schorsing van rechtswege en zonder vergoeding de verlenging meebrengt van de aanvankelijk bepaalde uitvoeringstermijn met een periode die gelijk is aan de duur van de schorsing, vermeerderd met de tijd die nodig is om het werk weer op gang te brengen.

 

4.32. Wij behouden het recht voor om in gevallen van overmacht de voorwaarden (andere producten, prijs, …) van de overeenkomst  na onderling overleg met de klant aan te passen, hetzij aan de overeenkomst te verzaken.

 

5. Algemene voorwaarden dienstverleningVoorwerp van de dienstverlening


5.1 . De dienstverleningen Kristof Sucaet NP kan ondermeer betrekking hebben op adviesverlening op vlak van thermische en akoestische isolatie en het uitvoeren van EPC-verslaggeving.


De partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van Kristof Sucaet NP bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en (indien nodig) bij de verdere uitvoering ervan aanpassen en/of uitbreiden

 


Verbintenissen van Kristof Sucaet NP

 

5.2. De verbintenissen van Kristof Sucaet op vlak van adviesverlening m.b.t. akoestische isolatie van bestaande gebouwen zijn geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen. Alle opdrachten worden naar best vermogen geadviseerd door Kristof Sucaet NP.

 

5.3. Kristof Sucaet NP heeft de mogelijkheid bepaalde opdrachten uit te besteden aan externe dienstverleners, waarbij onderhavige algemene voorwaarden onverminderd van toepassing blijven.

 

 

5.4. Kristof Sucaet NP verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. Kristof Sucaet NP geenszins aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten is aan de klant, aan derden of overmacht.

 

5.5. Kristof Sucaet NP neemt passende organisatorische en administratieve maatregelen om te voorkomen dat belangenconflicten inzake adviesverlening tussen haar klanten onderling, de belangen van deze laatsten zouden schaden.

 

5.6. Kristof Sucaet NP behoudt zich om deontologische redenen het recht voor om een opdracht te weigeren indien belangenconflicten zich kunnen voordoen welke de belangen van zijn klanten zou kunnen schaden.

 


Medewerking van de klant

 

5.7. Kristof Sucaet NP doet er alles aan om aan haar klanten een optimale dienstverlening te verstrekken. Een vlotte interactie en samenwerking tussen Kristof Sucaet NP en klant is daarbij zeer belangrijk.


De dienstverlening van Kristof Sucaet NP is  immers maatwerk, gebaseerd op projectspecifieke kenmerken.

De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, informatie en stukken.

Indien de klant zijn noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig of niet conform de afspraken verleent, staat het Kristof Sucaet NP  vrij om voor de klant geen werkzaamheden meer te verrichten.


Kristof Sucaet NP is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.

 


Vergoeding


5.8. Kristof Sucaet rekent haar dienstverlening aan volgens uurtarieven of andere methoden, dewelke in overeenkomst met de klant zijn bepaald.

 

Aansprakelijkheid

5.9. De klant verstrekt aan Kristof Sucaet NP zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van de dienstverlening mogelijk te maken.

 

 

5.10. Kristof Sucaet NP is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de klant.

 

5.11. Kristof Sucaet NP kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de klant of door derden.

6. Algemene verkoopsvoorwaarden levering goederen

 

Levering van bestelde goederen


Met uitzondering van de goederen die door Sucaet Kristof NP op de werf verwerkt worden in het kader van een aannemingsovereenkomst geldt dat:

 

6.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Kristof Sucaet NP niet.

Vertragingen in de levering geven de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering.


Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie over te maken of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

 

6.2. Levering geschiedt behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst af magazijn. De goederen worden geacht te zijn geleverd en aanvaard van zodra de goederen door de klant worden opgehaald en worden ingeladen in een vervoersmiddel. De klant is verplicht om de goederen af te halen binnen de 10 dagen na schriftelijke mededeling van Kristof Sucaet NP dat de goederen af magazijn beschikbaar zijn.

 

6.3. Het risico voor verlies, beschadiging, diefstal, tenietgaan, alsmede de eventueel daarmee gepaard gaande schade gaat over op de klant bij afhaling. Dus van zodra de goederen door de klant worden ingeladen in een transportmiddel. Het transport van de goederen is voor rekening en risico van de klant.

 

6.4. Bij gebreke aan tijdige afhaling van de gekochte goederen die specifiek voor de klant versneden, gefabriceerd of aangekocht werden (= goederen die niet tot het voorraadprogramma van Kristof Sucaet NP behoren) behoren zullen stockage- en andere kosten aangerekend worden.

 

6.5. Kosten voor afhaling en transport zijn behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst voor de rekening van de klant. De koopwaar wordt in elk geval verondersteld geleverd en aanvaard te worden bij vertrek in onze opslagplaatsen. Transport geschiedt steeds op risico van de klant, die zich tegen mogelijke schadegevallen behoort te verzekeren.

 

6.6. Voor het geval waarin, in afwijking van artikel 4.1. uitdrukkelijk een termijn zou worden gewaarborgd dient de bepaling van deze termijn het voorwerp uit te maken van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met de klant.


Indien de partijen  een bindende leveringstermijn overeenkomen wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie over te maken, betalingsachterstallen heeft of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.


In het geval waarin er vertraging in de levering optreedt te wijten aan bijzondere omstandigheden (overmacht) worden de eerder opgegeven leveringtermijnen naar evenredigheid verlengd.

 

6.7. Goederen die niet kunnen geleverd worden wegens werfsituaties die niet door ons in de hand gewerkt werden , mogen gefactureerd worden en dienen direct betaald te worden.

 


Annulatie/terugzenden van bestelde goederen

 

6.9. Door de klant


Het annuleren van bestelde voorraadgoederen kan kosteloos zolang de goederen nog niet verstuurd zijn.


Het kosteloos annuleren van specifiek voor de klant aangekochte goederen is mogelijk zolang de fabrikant de goederen nog niet naar Kristof Sucaet NP verstuurde.


Het annuleren van specifiek voor de klant op maat te produceren goederen is mogelijk zolang de productie van de goederen nog niet werd aangevat.


Bij offerte/bestelling stipuleert Kristof Sucaet NP duidelijk of het gaat om voorraadgoederen, op maat gemaakte goederen of specifiek voor de klant aangekochte goederen.

 

6.10. Door Kristof Sucaet NP


Kristof Sucaet NP behoudt zich het recht voor om de aanvaarde bestelling zonder ingebrekestelling of voorafgaande machtiging van een rechtbank en zonder betaling van om het even welke vergoeding of boete aan de klant in de volgende gevallen te annuleren:


 • indien na het sturen van een ingebrekestelling geen of slechts een gedeeltelijke betaling van het verschuldigd saldo van de vervallen factuur ontvangen werd
 • In geval van faillissement, van een (formele of informele) bijeenroeping van de schuldeisers van de klant
 • van (vrijwillige of onvrijwillige) vereffening van de klant, in geval een beschikking genomen wordt of een aanvraag voor een rechter wordt gebracht teneinde de vereffening van de klant te bekomen of de benoeming van een voorlopige bewindvoerder of de start van een procedure in verband met het faillissement of het eventuele faillissement van de klant
 • indien de klant een verzoekschrift neerlegt tot het bekomen van een gerechtelijke reorganisatie

 

6.11.Uitsluiting herroepingsrecht: annulatie van op maat geproduceerde goederen


In geval van specifiek op vraag van de klant vervaardigde goederen kan de klant, ook al is deze consument, zich niet beroepen op enig herroepingsrecht. De klant kan deze bestelling niet kosteloos annuleren als de productie van deze goederen werd aangevat.

 

6.12. Terugzending enkel mogelijk mits wederzijds akkoord omtrent de verzendkosten.

 


Aansprakelijkheid voor de geleverde goederen

 

6.13. De installatie van de geleverde goederen maakt geen deel uit van de verkoopovereenkomst, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. De goederen zijn bestemd om door de klant te worden geïnstalleerd volgens de meegeleverde instructies.


De aansprakelijkheid van Kristof Sucaet beperkt zich tot de loutere levering/constructie van de goederen.

De afhaling en plaatsing gebeurt op verantwoordelijkheid van de klant.

 

6.14. Onze gebeurlijke aansprakelijkheid en gebeurlijke vrijwaringsverplichting met betrekking tot de gebreken aan de geleverde goederen strekt zich niet verder dan onze leveranciers en zijn bovendien onderworpen aan dezelfde beperkingen die deze leveranciers in hun algemene voorwaarden voorzien.


Onze aansprakelijkheid kan nooit verder strekken dan de loutere vervanging zonder dat een bijkomende schadevergoeding geëist zou kunnen worden.


In elk geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de eventuele tussenkomst van de BA verzekeraar in het kader van haar polis beroepsaansprakelijkheid. De schadevergoeding waartoe wij eventueel gehouden zijn ten aanzien van de klant/ contractspartij/ derden, zal bijgevolg nooit hoger zijn dan de dekking verleend krachtens de BA verzekering.


Vergoeding voor indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. Onder indirecte schade dient o.m. te worden begrepen (niet-limitatieve opsomming): gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, etc.


Kristof Sucaet NP zal evenwel niet gehouden zijn tot enige waarborg of garantie indien:


 • de klant zonder voorafgaande toestemming van Kristof Sucaet NP reeds pogingen tot herstel heeft gedaan
 • de klant zonder voorafgaande toestemming van Kristof Sucaet NP wijzigingen aan het product heeft aangebracht
 • de gebreken het gevolg zijn van niet-deugdelijk gebruik van het product, hetzij van foutieve installatie/ plaatsing door de Klant, hetzij van het niet volgen van de instructies, hetzij indien de gebreken het gevolg zijn van opzettelijke beschadiging
 • indien de klant kennis had van de gebreken en/of de klant de gebreken redelijkerwijze kon vaststellen bij levering

 


Zichtbare gebreken, onzichtbare gebreken, conformiteit en schadevergoeding bij levering niet-conforme goederen

 

6.15. Kristof Sucaet NP staat er voor in dat de geleverde goederen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificatie en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.


Evenwel is uitsluitend de klant verantwoordelijk voor de juistheid van alle verstrekte gegevens, zoals onder meer de gegevens nodig voor het maken van alle statistische berekeningen van de elementen, en de gegevens noodzakelijk voor het maken van de productietekeningen door Kristof Sucaet NP

 

6.16. zichtbare gebreken


De klant hoort de geleverde goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien.


Om geldig te zijn moeten alle zichtbare gebreken of weigeringen van geleverde goederen schriftelijk (idealiter per aangetekende brief met ontvangstbewijs) aan Kristof Sucaet NP worden bezorgd binnen de  werkdagen 8 dagen nadat de goederen werden geleverd.


Het gebruik van de koopwaar, zelfs van een gedeelte van de levering, veronderstelt de goedkeuring ervan. Terugzendingen  van verondersteld goedgekeurde goederen worden slechts aanvaard na voorafgaandelijk akkoord door Kristof Sucaet NP. Goederen die beschadigd zijn of die geen volledige verkoopeenheid uitmaken worden niet teruggenomen.

 

6.17. Ontbrekende goederen en goederen met zichtbare transportschade dienen bij ontvangst op de transportdocumenten vermeld te worden met ondertekening door de vervoerder.


Deze transportdocumenten moeten onmiddellijk aan Kristof Sucaet overgemaakt worden.

 

6.18. verborgen gebreken


Verborgen gebreken dienen binnen de 48 uur na de ontdekking ervan gemeld te worden. 

Bij gebreke hieraan te voldoen zal de klant geacht worden aan het voorwerp van de klacht verzaakt te hebben en zal de klant niet het recht hebben deze klacht uit te brengen.


Elke tussenkomst, van welke aard ook, uitgevoerd door de klant of door een derde op de goederen, ontneemt de klant het recht om een klacht te formuleren wegens verborgen gebreken.

 

6.19.  In geval de klant zich kan beroepen op een niet-conforme levering, zichtbare gebreken en/of verborgen gebreken, dan behoudt Kristof Sucaet NP zich het recht voor om de desbetreffende goederen te vervangen door identieke of gelijkaardige goederen. Zonder dat de klant in voorkomend geval nog aanspraak kan maken op een vervangende of bijkomende schadevergoeding.

 

6.20. Zolang de klachtprocedure loopt dienen de goederen in hun oorspronkelijke staat en  in goede omstandigheden worden bewaard.

 

6.21. Conformiteit


Indien de goederen uit hout samengesteld zijn, dient de klant er rekening mee te houden dat deze kan krimpen of uitzetten afhankelijk van de voorwaarden van relatieve vochtigheid en temperatuur van de omgevingslucht.


Bij op maat versneden producten dienen maattollerenties als inherent beschouwd te worden.

 

6.21. schadevergoeding niet-conforme levering, verborgen gebreken, zichtbare gebreken


De eventuele vergoeding welke Kristof Sucaet NP zou betalen wegens niet-conforme levering, verborgen en/of zichtbare gebreken zal de prijs van de geleverde goederen nooit overschrijden

7. Eigendomsvoorbehoud


Tot aan de dag van de volledige betaling blijven de goederen ten allen tijde onze eigendom, tenzij andersluidende, afzonderlijke, schriftelijke en uitdrukkelijke overeenkomst tussen partijen.


Alle risico’s ten laste van de klant.


Zolang de eigendom van de goederen niet is overgegaan naar de klant mag deze de goederen niet vervreemden of bezwaren met enig pandrecht.


Dit bekent o.a.:


 • dat de klant de verpakking van de goederen niet mag vernietigen, noch identificeringsmerken op de verpakking van de goederen of op de goederen zelf vernietigen, uitwissen of verdoezelen
 • moet de klant de goederen in perfecte staat in stand houden

 

8. Risico-overdracht


Uitgezonderd voor de goederen die door Kristof Sucaet NP verwerkt worden op de werf in het kader van een aannemingsovereenkomst geldt dat:


8.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant omdat ze niet geleverd konden worden door werfsituaties (die niet door Kristof Sucaet NP in de hand gewerkt werden) en zich bij Kristof Sucaet NP bevinden, worden bewaard op risico van de klant.

 

8.2. Indien de klant de goederen op de zetel van Kristof Sucaet NP in ontvangst neemt, dan gaat het risico over op het moment dat de klant de goederen aldaar in ontvangst neemt.

 

8.3. Indien de klant de goederen in ontvangst neemt op een ander adres dan de zetel van Kristof Sucaet NP, dan gaat het risico van de goederen over van zodra deze goederen de zetel van Kristof Sucaet NP verlaten. Dit ongeacht op Kristof Sucaet wel of niet instaat voor het transport en ongeacht of een externe transporteur werd aangeduid door Kristof Sucaet dan wel door de klant.

 

9. Betalingsmodaliteiten


 9.1. Behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling zijn onze facturen:


 • aan professionele klanten bij een eerste bestelling vooraf te betalen. Volgende bestellingen zijn, bij goedgekeurd kredietdossier, betaalbaar binnen de 30 dagen.
 • aan particuliere klanten vooraf te betalen


9.2. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zijn de bepalingen uit boek XIX van het Wetboek Economisch Recht van toepassing, ontvangt de particuliere klant een gratis herinnering om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 kalenderdagen.


Betaalt de particuliere klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag verhoogd met een jaarlijkse intrest berekend tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties berekend vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de gratis herinnering aan de particuliere klant werd verstuurd.

 

9.3. Daarenboven zal een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van:


 • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is
 • 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is
 • 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is

 

9.4. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum.

Het bezwaar dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

 

9.5. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn behouden wij het recht om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 

9.6. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de klant tot gevolg, zelfs de niet-vervallen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

 

9.7. In geval van blijvende niet-betaling zal de factuur doorgegeven worden aan een incassobureau. De incassokosten komen voor rekening van de klant.

 

9.8. Bij uitblijven van een minnelijke regeling kan er eveneens tot een gerechtelijke procedure overgegaan worden.  De eventuele bijkomende gerechtskosten en kosten voor juridische bijstand zullen bij veroordeling volledig ten laste komen van de klant.

 

10. Hoofdelijkheid


Wanneer op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde blijft de besteller ten allen tijde en in alle omstandigheden hoofdelijk en solidair aansprakelijk tegenover Kristof Sucaet NP voor de naleving van alle verbintenissen die uit de overeenkomst en huidige algemene voorwaarden voortvloeien.

 

11. Privacy


De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden door Kristof Sucaet verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht, met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding.


De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en indien nodig laten verbeteren of wissen via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan Kristof Sucaet NP.


Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken


Het Belgische recht is van toepassing.


Alle eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbanken en hoven bevoegd voor het gerechtelijke arrondissement waar onze zetel gevestigd is. In overleg met de klant kunnen we afstand doen van deze bevoegdheidstoekennende clausule.


Alvorens een gerechtelijke procedure te starten, kan elk van de partijen verzoeken om elk technisch geschil voor te leggen aan de Verzoeningscommissie Bouw, Espace Jacquemotte, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, www.bouwverzoening.be.

 

 

 

De klant erkent de algemene voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd.