Straatlawaai

Straatlawaai isoleren

 

Een blik op de geluidsbelastingskaart van Vlaanderen maakt duidelijk waarom isolatie tegen buitengeluiden zo belangrijk is.

 

De geluidsbelasting op de kaart is het resultaat van een berekening. Deze berekening houdt rekening met verschillende parameters zoals: verkeersintensiteit, type verkeer, type wegdek, type trein, type vliegtuigen, geometrie van de omgeving en aanwezigheid van afschermende of reflecterende objecten.

 

Zeker wanneer een slaapkamer onder een hellend dak geplaatst wordt zijn de ingrepen die noodzakelijk zijn om een voldoende hoog akoestisch comfort te bereiken ingrijpend.

 

Lees meer over slaapkomer op zolder

 

 

Buitengeluid akoestisch isoleren

 

De aard en de bron van de buitengeluiden bepalen welke ingrepen nodig zijn om straatlawaai akoestisch te isoleren.

 

geluidsbron: trillingen vs luchtgeluid

 

Zwaar wegverkeer, treinverkeer of wagens die over een verkeersdrempel moeten veroorzaken veel trillingen. Deze laagfrequente trillingen dringen via de wegbedding binnen in  de fundering van de woning binnen en planten zich doorheen de gebouwstructuur voort. Alles in het huis “rammelt” en maakt lawaai.

 

Bij  renovaties kunnen we de woning niet op trillingsisolatoren zetten en is het quasi niet te vermijden dat die trillingen de gebouwstructuur blijven binnendringen en als geluid afstralen.

 

Het luchtgeluid dat van buitenaf de woning binnendringt kan geïsoleerd worden.

 

aard straatlawaai

 

Alles wat met geluidsisolatie te  maken heeft is frequentie gerelateerd.

 

Het op straat geproduceerde geluid is meestal afkomstig van laagfrequente bronnen.

 

Laag frequent geluid draagt niet alleen ver, het is ook moeilijker te isoleren dan midden- en hoogfrequent geluid.

 

akoestische normen van toepassing op gevelisolatie bij woongebouwen: NBN S01-400 (2008)

 

De  geldende norm bekijken is interessant om een idee te krijgen van  wat  bewoners op basis van pyscho-akoestische bevragingen als een comfortabel geluidsniveau binnenshuis beschouwen.

 

De akoestische eisen voor de gevelisolatie zijn toegespitst op laagfrequent geluid. Deze eisen zijn van toepassing op elk gebouw waarvoor een bouwaanvraag met architect is ingediend.

 

De norm maakt een onderscheid tussen 2 comfortniveau ’s:

 

  • normaal (lees minimaal) akoestisch comfort waarbij statistisch gezien 70% van de bewoners tevreden is
  • verhoogd comfort waarbij statistisch gezien 90% van de bewoners tevreden is

 

Kort samengevat vraagt de norm dat de gevels in normale omstandigheden niet meer dan 34 dB van het omgevingsgeluid binnenlaten. Bij verhoogd akoestisch comfort is de eis 30 dB.

 

In alle omstandigheden moet er minimum geluidsafname van 26 dB zijn (verhoogd comfort eist 30 dB). In slaapkamers van woningen in de buurt van luchthavens of spoorwegen gelden strengere eisen

 

niveau gevelgeluidisolatie afhankelijk van locatie

 

De eisen waaraan de gevelisolatie moet voldoen hangen dus af van het aanwezige buitenlawaai (LAref) op de locatie waar men wil (ver)bouwen.

 

De meest nauwkeurige methode is het omgevingsgeluid te meten op 2m van de gevel (L1,2m). Als men terzelfdertijd  het geluidsniveau binnen (L2) en de nagalmtijd binnen (T) meet kan het gewogen gestandaardiseerde geluidsdrukviveauverschil voor een gevelvlak voor verkeerslawaai DAtr berekend worden en afgetoetst worden aan de door de norm opgelegde eisen.

 

Bij renovatieprojecten worden bijna nooit geluidsmetingen uitgevoerd.

 

De norm  voorziet gelukkig ook tabellen om LAref te bepalen op basis van de locatie van de woning en een vereenvoudigde prognosemethode de DAtr te voorspellen.

 

Staat de woning in een rustige omgeving dan wordt als  LAref  60 dB  aangenomen. Indien binnen maximaal  34 dB bij minimaal comfort of 30 dB  bij verhoogd comfort gemeten worden dan moet de gevel 26 dB (minimaal akoestisch comfort) of 30 dB (verhoogd akoestisch comfort) tegenhouden indien de ruimte zich aan de straatkant bevindt.

 

Bevindt de ruimte zich aan de achterkant t.o.v. de straat dan is de LAref 13 dB lager volgens de tabellen.

Staat dezelfde woning in een veel lawaaierige omgeving met een LAref die hoger ligt dan  dan 77 dB dan moet de gevel respectievelijk 43- 51 dB tegenhouden als de ruimte zich aan de straatkant bevindt.

 

Tot op heden is het naleven van de akoestische norm niet verplicht.  Wanneer er achteraf klachten geformuleerd worden dan zal de norm wel als maatstaf worden gehanteerd om te bepalen of een woning aan de eisen voldoet

 

Stappenplan weren straatlawaai

 

Stap 1: luchtdichtheid verbeteren

 

Oudere woning  hebben een  gemeten gevelisolatiewaarde die meestal niet boven de 27 dB uitkomt. De gevelisolatie kan door het afdichten van alle geluidslekken met een 3-tal  dB verbeterd worden.

 

Geluidslekken komen voor bij de aansluiting tussen opendraaiende schrijnwerkdelen en hun vaste frame (schuiframen aan de straatzijde,…).

 

Bij de aansluiting tussen de bouwelementen onderling komen akoestische lekken vaak voor.

 

Levert het dichten van de lekken nog geen afdoende verbetering dan komen, omdat de akoestische eigenschappen van de zwakst presterende gevelelementen bepalend zijn voor de globale geluidsisolatie, de rolluikkasten in het vizier.

 

De binnenkant van rolluikkasten met absorberend materiaal bekleden is een optie, tevens kan de massa verzwaard worden. Blijken deze ingrepen nog onvoldoende dan zijn elektrische rolluiken aan de buitenkant te overwegen.

 

Stap 2 voorzetwanden aan de binnenzijde

 

Gevels uit metselwerk bestaan gewoonlijk uit een buitenspouwblad dat met meerdere  spouwankers verbonden is met het binnenspouwblad. Het geheel werkt bijgevolg niet als een massa/veer/massa systeem maar als een massieve wand met een oppervlakte massa gelijk aan de som van de 2 spouwbladen.

 

De keuze van de thermische isolatie in de gevelspouw heeft dan ook geen noemenswaardige invloed op de luchtgeluidsisolatie van dergelijke gevels.

 

De geluidsisolatie van gevels uit massief metselwerk is daarentegen hoog genoeg waardoor de luchtgeluidstransmissie verwaarloosbaar is.

 

Voorzetwanden aan de binnenzijde van een gevelwand uit massief metselwerk om het buitgengeluid tegen te houden is met andere woorden bijna zinloos omdat de geluidstransmissie voornamelijk gebeurt via het schrijnwerk en de ventilatieopeningen.

 

Voorzetwanden bij lichte dakconstructies en niet-dragende lichte invulwanden zijn daarentegen wel zinvol.

 

De bouwdelen die de gevelisolatie negatief beïnvloeden zijn: vensters, deuren en ventilatieroosters. Vooral grote glaspartijen aan de straatkant hebben een negatieve impact op de gevelisolatie.

 

Stap 3 buitenschrijnwerk kritisch bekijken

 

Het buitenschrijnwerk is meestal de oorzaak van de gebrekkig geluidsisolatie.

 

Keuze ramen, deuren en ventilatiesysteem

 

Met wat berekeningen op basis  van het prognosemodel EN 112354-3 en tabellen uit de norm NBN S01-400 kunnen we bepalen wat de akoestische performantie van ramen, deuren en ventilatieroosters moet zijn om voldoende akoestisch comfort te garanderen.

 

  • van de gekende waarden van de geveldelen naar de samengestelde isolatiewaarde van de gevel

 

Als de Rw+Ctr waarde van de onderdelen die samen de gevel vormen gekend is laat de vereenvoudigde formule op basis van EN 12354 toe de samengestelde isolatiewaarde R’Atr  te berekenen.

 

Op de technische fiches  van ventilatieroosters moet er steeds gekeken worden naar de waarde ervan in open toestand!

 

RAtr van muren is meestal veel hoger dan voor het buitenschrijnwerk.

 

  • op basis van R’Atr en tabellen uit de norm DAtr berekenen

 

Het gewogen gestandaardiseerde geluidsdrukniveauverschil voor een gevelvlak voor verkeerslawaai DAtr = R’Atr + correctiefactor ∆Lfse + 10 log V/3S

 

               waarbij :

 

V = het volume van de ruimte

S = het geveloppervlak van de ruimte is

∆Lfse= de correctiefactor die rekening houdt met de extra afscherming van geluid door bv balkons en de extra belasting veroorzaakt door reflecterend geluid

 

De correctiefactor is positief in geval van afscherming en negatief in geval van extra belasting door geluidsreflectie.

 

Smalle diepe ruimtes hebben een positieve impact op DAtr. Extra geluidsabsorberend materiaal voorzien in dergelijke ruimtes kan zinvol zijn.

 

  • op basis van tabellen de geluidsbelasting waaraan elk geveldeel blootgesteld staat bepalen

 

Bij renovatieprojecten wordt bijna nooit de geluidsbelasting op de gevel gemeten maar wordt de locatie van de woning getoetst aan de omgevingsklassen van de norm om de LAref te bepalen.

 

Bij grote bouwprojecten is het inschakelen van een akoestisch studiebureau om de geluidsbelasting te meten rendabel omdat de juiste geluidsbelasting kennen flinke besparingen op de kosten van ramen kan betekenen.

 

Op basis van de locatie kennen we de referentiewaarde voor de omgeving: LAref.

 

De parameter LA voor een specifiek gevelvlak houdt rekening met parameters zoals de ligging van het geveloppervlak t.o.v. de straatkant, balkons, de vorm van de gevel,…

 

Woningen gelegen in een rustige omgeving: LAref = 60 dB. De belasting van de gevel aan de achterzijde van een gebouw ligt volgens de tabellen 13 dB lager dan die aan de straatkant.

 

LA van een geveldeel dat aan de achterkant van het gebouw ligt wordt dan LAref-13 dB.

 

Stap 4: DAtr bepalen en aftoetsen aan de door de norm opgelegde waardes

 

DAtr wordt dan voor normaal akoestisch comfort minimaal LA -34  dB+ m (m = 0 dB indien de ruimte slechts 1 aan geluidsbelasting blootgesteld geveloppervlak heeft).

 

Voldoet de gevelisolatie niet dan moeten we de berekeningen opnieuw uitvoeren op basis van akoestisch performantere vensters en ventilatieroosters

 

Opmerkingen

 

Let op met de technische fiches van beglazing die akoestische waardes vermelden.

 

In het akoestische labo wordt beglazing getest met een afmeting van 1m25 op 1m50. Als de beglazing groter is dan 1.875 m² zullen de akoestische prestaties ervan lager liggen dan de waarde die op de technische fichevermeld worden.

 

Akoestisch performante beglazing in een zwak presterend profiel plaatsen heeft ook weinig zin. Er  moet rekeningen gehouden worden met de  impact van de raamprofielen. De profielfabrikanten stellen deze gegevens ter beschikking.

 

De waarden van ramen die in het akoestisch labo behaald worden zijn ietwat geflatteerd omdat in het lab de beweegbare delen afgedicht worden zodat al het geluid enkel via het glas en het profiel de ontvangstruimte kan bereiken. In de echte wereld moeten de ramen natuurlijk open kunnen.

 

In situ hebben geluidslekken een negatieve impact. Investeringen in performante ramen zorgen niet voor het maximale rendement zonder de nodige aandacht op het vlak van lekdichtheid bij het plaatsen.

 

Akoestische beglazing, performant raamprofiel en een correcte plaatsing zullen in de meeste gevallen niet het verhoopte resultaat opleveren zonder een ventilatiesysteem D.

 

info@geluidsisolatiedokter.be


geluidsisolatiedokter

Ommegangstraat 6

8755 Ruiselede


SiteLock

Disclaimer

Privacy

Algemene voorwaardenBankrekening BE13 7350 4878 6439

Ondernemingsnummer BE0692.802.011

Website by digitaalmee.be

Copyrights geluidsisolatiedokter.be 2020. All rights reserved.