geluidsisolatie kopen

geluidsisolatie kopen


Wat moet je weten om te vermijden dat je de verkeerde "geluidsisolatie" aankoopt?

DE GELUIDSISOLATIE  bestaat niet. Als het over luchtgeluid gaat dan spreken we over een zekere geluidsverzwakkingsindex bij een zekere frequenties en een zekere hoek van inval.


Als we labowaardes in een techische fiche zien staan dat staat er meestal  Rw = de gewogen geluidsverzwakkingsindex of indien het om een voorzetwand gaat soms ΔRw( de geluidsisolatieverbetering dankzij de voorzetwand). Bij deze ééngetalsaanduiding staat er dus geen vermelding van een hoek van inval of een frequentie.


In het labo gaat het steeds om een alzijdige inval, net zoals bij 2 ruimtes gescheiden door een wand. Alleen vertelt die ééngetalswaarde niets over hoe goed de wand of het materiaal in kwestie laagfrequent, dan wel middenfrequent of hoogfrequent geluid isoleert tenzij de correctietermen C (voor nomaal geluid) en Ctr (voor laagfrequent geluid) ook op de TF vermeldt staan.


De ééngetalswaarde Rw houdt ook geen rekening met onze oorgevoeligheid (luidheid), de ééngetalswaarden RA (Rw + C) en RAtr (Rw+ Ctr) doen dit wel.


Als je de geluidsisolatie wil verbeteren dan heb je een storende geluidsbron met specifieke spectrale kenmerken en een dubbel wandsysteem dat sommige frequenties goed isoleert en andere dan weer minder.


Voorbeelden:

 • spraak  waarbij we ons focussen om het spectrum tussen de 200 Hz en 2000 Hz 
 • beatmuziek met vooral laagfrequentie inhoud
 • traagrijdend verkeer met een hoofdzakelijk laagfrequente component
 • snelrijdend verkeer met een hoofdzakelijk hoogfrequente component


Weten waar je mee bezig bent is belangrijk.


Als je een voorzetwand maakt waarvan de massa/veer/massa-resonantiefrequentie of de grensfrequenties van de spouwbladen net vallen in dat deel van het spectrum waar het storend geluid het sterkst is dan heb je weinig bang voor je geïnvesteerde bucks.


Als je voorzetwandsystemen gaat vergelijken op basis van ΔRis gevaarlijk omdat de geluidsisolatiewinst voor een flink deel bepaald wordt door de akoestische prestaties van de bestaande wand.  Plaats je dezelfde voorzetwand voor een cellenbetonwand en voor een kalkzandsteenwand dan gaat de geluidsisolatiewinst ΔRw bij de cellenbetonwand het hoogst zijn maar zal de Rw bij de kalkzandsteen + voorzetwand hoger zijn dan de Rw van de cellenbeton+voorzetwand.


Daarenboven plant het geluid zich niet alleen via de scheidingwand naar de naastliggende ruimes voort maar is er ook, afhankelijk van de situatie, in meer of mindere mate sprake van flankerende transmissie. De geluidsisolatiewinst die je met een voorzetwand tegen de scheidingswand kunt bereiken wordt gelimiteerd door de mate van flankerende transmissie. Best mogelijk dat een voorzetwand die in het labo 20 dB geluidsisolatiewinst oplevert in-situ slechts voor een beperkte geluidsisolatiewinst van een 5 dB zorgt. Een voorzetwandsysteem dat in het labo getest werd zal de potientiële geluidsisolatiewinst slechts verzilveren op voorwaarde dat de flankerende wanden veel zwaardere zijn dan de de scheidingswand of dat de te lichte flankerende wanden ook aangepakt worden.

geluidsisolatie ≠ geluidsabsorptie


De meeste pagina's die tevoorschijn komen bij het ingeven van de zoekopdracht "geluidsisolatie kopen" bieden geen geluidsisolerende materialen aan maar geluidsabsorberende materialen.

geluidsisolatie kopen

geluidsisolatie is zwaar


Een massieve kalkzandsteen isoleert meer geluid dan een holle snelbouwsteen. De holle snelbouwsteen bevat veel stilstaande lucht en scoort dan weer beter op vlak van thermische isolatie dan de massieve kalkzandsteen.


Het doel van de geluidsisolatie is om de geluidstransmissie doorheen het materiaal te beperken. Beetje te kort door de bocht, maar hoe zwaarder het materiaal hoe meer dat de  geluidsgolf die er op invalt teruggekaatst wordt in de zendruimte.


geluidsabsorptie is licht en poreus


De trillende luchtmoleculen moeten zo goed mogelijk in het materiaal kunnen dringen.


Minerale wol zonder toplaag of met een speciaal ontwikkeld vlies absorbeert veel beter geluid dan minerale wol met een toplaag die veel geluid reflecteert.


Het doel van de geluidsabsorptie is om een aangenaam akoestisch klimaat in de ruimte te bekomen (korte nagalmtijd - beperken van het geluidsniveau).


geluidsisolatie versus geluidsabsorptie


Geluidsisolatie en geluidsabsorptie zijn benaming voor 2 totaal verschillende types akoestische materialen. Helaas worden de 2 termen vaak door elkaar gebruikt.onderscheid tussen de 2 types akoestische materialenalle bouwmaterialen hebben akoestische eigenschappen alleen is het ene materiaal beter dan

het andere om of geluid te absorberen of geluid te isoleren


minerale wol 5 cm dik


gewogen geluidsverzwakkingsindex (Rw ): +/- 5 dB


gewogen geluidsabsorptiecoëfficient (αw ): +/- 65%
cellenbeton 14 cm & bepleisterd aan de zendzijde


gewogen geluidsverwakkingsindex (Rw ): +/- 43 dB


gewogen geluidsabsorptiecoëfficient (αw ): 5 à 10 % (afhankelijk van het type pleister)kalkzandsteen 15 cm &  bepleisterd aan de zendzijde


gewogen geluidsverzwakkingsindex (Rw ): +/- 50 dB


gewogen geluidsabsorptiecoëfficient (αw ): 5 à 10 % (afhankelijk van het type pleister)


de zwaardere kalkzandstenen isoleren het beste geluid op basis van de ééngetalswaarde Rw

de minerale wol absorbeert het beste geluidMinerale wol is een thermisch isolatiemateriaal met goede geluidsabsorberende eigenschappen.

Als producten zoals minerale wol, vlokkenschuim, soepele houtwolplaten,  cellulosematten, hennepmatten, gerecycleerd PET, gerecycleerde katoenwol, ... thermische isolatiematerialen met goede geluidsaborsberende eigenschappen zijn, waarom worden de ze dan in de Doe-Het-Zelf, bouwhandel, houthandel en isolatiehandel als geluidsisolatie verkocht?


geluidsisolatie: enkelvoudige wand versus dubbele wanden


Materialen zoals minerale wol, vlokkenschuim, soepele houtwolplaten,  cellulosematten, hennepmatten; gerecycleerd PET, katoenwol,... hebben indirect wel een positieve impact op de geluidsisolatie van dubbele wanden waarvan de spouwbladen niet hard gekoppeld zijn.


Bij hard gekoppelde dubbele wanden heeft de geluidsabsorptie in de spouw nauwelijks impact (enkele dB) t.o.v. de lege spouw , bij volledig ontkoppelde dubbele wanden is de geluidsisolatieverbetering significant (meer dan 10 dB).

enkelvoudige wanden : frequentiewet & massawet


Massieve tussenwanden : baksteen, kalkzandsteen, gipsblokken, betonblokken, cellenbeton, gietbeton...de geluidsisolatie verbetert theoretisch met 6 dB per verdubbeling van frequentie 


Bijvoorbeeld:


 • R50 Hz  = 20 dB
 • R100 Hz = 26 dB
 • R200 Hz = 32 dB


M.a.w. de wanden isoleren beter hoogfrequent dan laagfrequent geluid. Op zich lijkt dat niet zo erg omdat onze oren minder gevoelig zijn aan laagfrequent geluid.


 • geluidsdruk is een fysisch gegeven 
 • luidheid = is hoe onze oren de geluiddruk waarnemen/interpreteren


20 dB bij 1000 Hz wordt waargenomen als 20 dB. Om 20 dB waar te nemen bij 63 Hz is er 53 dB nodig. Maar eens we het laagfrequent geluid waarnemen zijn onze ogen bijzonder gevoelig voor volumeverhogingen. Als je op het www de isofoonlinken opzoekt stel je vast dat de isofonen (lijnen van gelijke luidheid) in de lage frequenties dicht bij elkaar lopen. Een volume verhoging van 10 dB wordt bij 1000 Hz door onze oren geïnterpreteerd als een volumeverhoging met 10 dB terwijl diezelfde draai aan de volumeknop in de lage frequenties geïnterperteerd wordt als een verhoging met 20 dB of meer.


de geluidsisolatie verbetert theoretisch met 6 dB per verdubbeling van oppervlaktemassaDe werkelijkheid is iets complexer dan de massa- en frequentiewet, daarom wordt de geluidisolatie van enkelvoudige wanden berekend aan de hand van de prognosemethode. 


Om de geluidisolatie te bepalen wordt gekeken naar drie frequentiegebieden

 • beneden de grensfrequentie
 • boven de grensfrequentie
 • rond de grensfrequentiebeneden de grensfrequentie: de geluidsisolatie beantwoord aan de massawet/frequentiewet

theoretisch plus 6 dB per frequentieverdubbeling


beneden de grensfrequentie is er geen coïncidentiemogelijk 
rond de grensfrequentie = slechte geluidsisolatie


in dit frequentiegebeid is de geluidsisolatie veel slechter dan dat je op basis van de massawet zou verwachten


de grensfrequentie is de laagste frequentie waar bij scherende inval coïncidentie mogelijk is


de grensfrequentie x de dikte het materiaal is een constante


boven de grensfrequentie is er steeds een hoek van inval waarbij coïncidentie mogelijk isboven de grensfrequentie = theoretisch + 9 dB per frequentieverdubbeling


coïncidentie is nog mogelijk als de geluidsgolf onder een specifieke hoek op de de wand invalt. Valt de geluidsgolf onder een andere hoek in dan is er geen coïncidentie mogelijk.

De geluidsisolatie verbeteren van enkelvoudige wanden door er een massafolie op aan te brengen gaat weinig zoden aan de dijk brengen. 


voorbeeld: 14 cm cellenbeton met een densiteit van 550 kg/m³ = oppervlaktemassa van 82.,  kg/m² heeft een Rw van 25 dB, wat erg zwak is. Hier een massafolie van 10 kg/m² op aanbrengen gaat weinig helpen, want om (theoretisch) 6 dB geluidsisolatiewinst te boeken zou de massa moeten verdubbelen tot 165 kg/m².


Wat wel gaat helpen is bepleisteren waardoor de luchtdichtheid van de wand verbeterd. Door de cellenbetonwand te bepleister stijgt de geluidsverzwakkingsindex tot meer dan 40 dB. Een merkelijke verbetering maar nog steeds te zwak.Houtderivaatplaten gebruiken om de geluidsisolatie van stijlwanden te verbeteren is geen goed idee omwille van de grensfrequentie die voor de courante plaatdiktes ergens rond de 1300 Hz (spraakspectrum!!) ligt.Om de luchtgeluidsisolatie van een massieve wand te verbeteren opteren we vrijwel steeds voor een voorzetwand.


belang van de grensfrequentie bij het selecteren van de geluidsisolatieWe willen materialen waarvan de grensfrequentie onder de 100 Hz ligt of boven de 2500 Hz, want indien de grensfrequentie in het frequentiegebied valt waar het menselijke oor gevoelig is dan wordt de daling van de geluidisolatie duidelijk waargenomen. • hoe zwaarder het materiaal hoe lager de kritieke frequentie of grensfrequentie in het spectrum valt
  • ideale materialen: betonblokken, kalkzandsteen,...
  • minder geschikt: cellenbeton, gipsblokken, holle bakstenen, houtderivaatplaten


 • hoe buigstijver het materiaal, hoe dieper de dip in de geluidsisolatiecurve


 • bij buigslappe materialen ligt de kritieke frequentie hoog in het spectrum (boven de 2500Hz)
  • gipskartonplaten van 12.5 mm
  • gipsvezelplaten van 10 mm


 • de slechtste geluidsisolatiematerialen zijn licht en buigstijf. Daarbij denken we aan:
  • gipsblokken
  • cellenbeton
  • holle bakstenen
  • plaatmateriaal van houtderivaten
  • glas


geluidsisolatie van dubbele wanden - geluidsisolerende voorzetwand


de geluidsisolatie van een enkele wand verbeteren door hem zwaarder te maken is niet efficënt, het gebruik van een lichte  voorzetwand is veel efficiënter


de voorzetwand gaat de geluidsisolatie in vergelijking met die van de enkele wand verbeteren in het grootste deel van het spectrum maar in andere delen van het spectrum verslechteren


de juiste materialen gebruiken is belangrijk, maar weten waar je mee bezig bent ook, want als de frequenties waar de wand+voorzetwand slechter isoleert dan de enkele wand alleen samenvallen met de frequenties van de stoorbron dan heb je een probleemwat nu met de thermische isolatiematerialen met goede absorberende eigenschappen ?


denk hier bij aan:

glaswol

rotswol

gerecycleerd PET

vlokkenschuim

hennepwol

vlaswol

flexibele houtwol

cellulosematten

...


deze materialen kunnen de geluidsisolatie van de dubbele wand siginificant verbeteren als de randvoorwaarde dat de 2 spouwbladen ontkoppeld zijn vervuld is


zijn de 2 spouwbladen hard gekoppeld dan gaat de geluidsisolatiewinst door de spouw op te vullen beperkt blijven tot enkele dBhoe groter de spouwvulling, hoe groter de geluidsisolatiewinst


randvoorwaarde is wel dat het materiaal niet in de spouw gepropt wordt

de eerste cm spouwvulling maken het grootste verschilhet type absorberend materiaal speelt nauwelijks een rol bij spouwvulling


duurder materiaal resulteert niet in meer bang for the buck

semi-rigide glaswolplaten van 5 cm dik kosten tot 8 keer minder per m² minder dan sommige materialen die in de handel onterecht superieure akoestische capaciteiten krijgen toegedicht


wie voor gerecycleerde of natuurlijke materialen kiest moet dit niet doen omwille van akoestische redenen  maar uit overtuiging, mijn persoonlijke voorkeur gaat steeds uit materialen met een zo laag mogelijke milieu-impactvoor deze thermische isolatiematerialen met goed geluidsabsorberende eigenschappen kunt u bij uw lokale bouwmaterialenhandelaar terecht
randvoorwaarde ontkoppeling van de spouwbladen


met het ontkoppelen van voorzetwanden en plafonds kan geluidsisolatiedokter je wel helpen


geluidsisolatiedokter heeft een ruim gamma ontkoppelingsmaterialen van AMC Mecanocaucho op vooraad


ontkoppeling geluid
ontkoppeling geluid

wat met het plaatmateriaal?


het plaatmateriaal moet zwaar en buigslap zijn (grensfrequentie hoger dan 2500 Hz), let dus op met houtderivaatplatenideale beplating voor een voorzetwand


gipskartonplaten van 12.5 mm, de versies met 1100 kg/m³ zijn iets duurder maar beter dan de standaardplaten

gipsvezelplaten van 10 mm dik


dikkere platen zijn wel zwaarder maar ook buigstijver waardoor de grensfrequentie niet langer boven de 2500 Hz ligt


als houtderivaatplaten omwille van stabiliteitsredenen nodig zijn dan beter 2 dunnere platen van bijvoorbeeld 9mm tegen elkaar schroeven dan 1 plaat van 18 mm omdat de grensfrequentie van 2x9 mm niet verandert t.o.v. die van een enkele plaat van 9mm 


voor het plaatmateriaal kunt u bij uw lokale bouwhandelaar terechtwat met bio-ecologisch plaatmateriaal?


ik ben tot op heden nog geen plaatmateriaal tegengekomen waarvan de akoestische prestaties die van zware gipskartonplaten evenaren


wie bio-ecologisch plaatmateriaal uit overtuiging kiest zal de mindere akoestische prestaties ervan moeten opvangen door voor een bredere spouw te opteren