Massieve vloer akoestisch isoleren

Massieve vloer akoestisch isoleren

 

Akoestische prestaties van de draagvloer

Bovenstaande grafiek:  Ln per tertsband van 3 verschillende “naakte” draagvloeren

 

Ln = gestandaardiseerde klopmachine op de naakte vloer in de bovenliggende ruimte en in de onderliggende ruimte registreren hoeveel contactgeluid er afstraalt.

 

Hoe lager Ln, hoe  beter.

 

De massieve vloer isoleert “naakt” veel beter contactgeluid dan de lichtere houten draagvloeren (met uitzondering voor het hoogfrequent contactgeluid waar de 14 cm CLT vloer naakt beter scoort).

 

Massieve draagvloeren isoleren door hun hoge oppervlaktemassa en dempingskarakteristieken veel beter laagfrequent geluid dan midden- en hoogfrequent contactgeluid.

 

Bovenstaande grafiek = ∆L per tertsband van 2 zwevende dekvloeren

 

Eerst klopmachine op de naakte vloer, vervolgens klopmachine op de naakte vloer + zwevende dekvloer en per tertsband in de onderliggende ruimte registreren hoeveel contactgeluid er doorkomt.

 

∆L  = Ln naakte vloer – Ln vloer+ zwevende dekvloer

hoe groter ∆L, hoe beter

 

Alle zwevende dekvloeren isoleren beter midden- en hoogfrequent geluid dan laagfrequent geluid.

 

Een zwevende dekvloer is een goede oplossing om massieve vloeren akoestisch te isoleren.

 

In de midden – en hoge frequenties waar de “naakte” draagvloer zwakker presteert isoleert de zwevende dekvloer goed het contactgeluid.

 

contactgeluid karakteriseren:  akoestische grootheden in het labo ≠ in-situ

 

grootheden in het akoestisch labo: Ln,w en ∆Lw

 

genormaliseerde contactgeluidsniveau Ln,w

 

gewogen & genormaliseerde ééngetalsaanduiding die  het geluidsniveau  dat in het onderliggende lokaal  geregistreerd wordt. De gestandaardiseerde klopmachine is de geluidsbron.

 

Naarmate de prestaties van onderzochte vloeropbouw beter zijn, zal de Ln,w-waarde lager zijn

 

Ln,w 14 cm betonplaat ± 82 dB

Ln,w 14 cm betonplaat + zwevende dekvloer ± 64- 52 dB

 

gewogen  contactgeluidsniveaureductie ∆Lw is de waarde die we op technische fichevan contactgeluidsisolatie terugvinden

 

∆Lw is niet meer of minder dan  de verbetering van de contactgeluidsisolatie van de naakte 14 cm dikke betonplaat door deze van een zwevende dekvloer te voorzien die bestaat uit een laag contactgeluidsisolatie en 5/6 cm zand/cement chape.

 

Op basis van de  rekenprocedure EN ISO 717-2) bepalen de akoestische laboratoria de ∆Lw.

 

Deze grootheid zal hoger zijn als de akoestische prestaties van de dekvloer verbeteren. Omdat alle akoestische laboratoria testen op een  14 cm betonplaat en + 5/6 cm zand/cement chape bovenop de isolatie  zijn de prestaties van de contactgeluidsisolatie onderling vergelijkbaar.

 

∆Lw is enkel  representatief voor de geteste vloeropbouw en dus niet voor de elastische onderlaag alleen. Indien er in het labo afwijkend van de norm wordt getest bekomt men op basis van dezelfde akoestische onderlaag andere ∆Lw waardes.

 

Indien op de bouwplaats een andere dan bij de laboproef gebruikte vloerplaat of  dekvloer geplaatst worden zijn de ∆Lw waardes die op de technische fiches van de contactgeluidsisolatie staan niet langer representatief.

 

grootheid in-situ in een residentieel gebouw: L’nT,w

 

De Belgische akoestische normen m.b.t. contactgeluid voor residentiële gebouwen zijn gebaseerd op  het in situ gemeten gewogen gestandaardiseerde contactgeluidsniveau L'nT,w.

 

Akoestische normen m.b.t. contactgeluid

Het verschil tussen de Ln,w van dezelfde vloeropbouw in het akoestisch lab  en de in-situ gemeten L’nT,w  ligt in de toegepaste correctiefactor maar vooral in het feit dat  ook de flankerende contactgeluidstransmissie een rol speelt in het afgewerkt gebouw.

 

De door de gestandaardiseerde klopmachine opgewekte trillingen worden niet alleen via de vloerplaat doorgegeven aan de onderliggende ruimte maar ook via wanden die in contact staan met de vloerplaat.

 

De opgewekte trillingen stralen via de vloerplaat en de flankerende muren van de ontvangstruimte af.

 

Naarmate de akoestische prestaties van vloeropbouw beter zijn, de flankerende muren zwaarder zijn zwakt de bijdrage van de flankerende geluidstransmissie in de globale contactgeluidstransmissie tussen de 2 ruimtes af. 

 

Met behulp van rekenmodellen kan men tijdens de ontwerpfase van een nieuwbouw of renovatieproject voorspellen aan welk akoestisch comfortcriterium de vloeropbouw voldoet.

 

L’nT,w tijdens de ontwerpfase voorspellen

 

Dankzij de vereenvoudigde voorspellingsmodellen op basis van de norm EN 12354-2 is het mogelijk om op basis van de op de technische fiche vermelde  ∆Lw waarde de  in-situ  te verwachten L’nT,w te berekenen.   

 

De oppervlaktemassa van de vloerplaat, de oppervlaktemassa van de flankerende wanden en het volume van de ontvangstruimte moeten wel gekend zijn.

 

In 2 ruimtes met eenzelfde plafondopbouw en flankerende wanden maar met een verschillend volume zullen we  in de ruimte met het kleinste volume een hogere L’nT,w waarde meten.

 

  • ontvangstruimte = 31 m³ = geen impact op L’nT,w
  • ontvangstruimten met een kleiner volume dan 31 m³ = een negatieve impact (hogere L’nT,w)
  • ontvangstruimten met een volume groter dan 31 m³ = positieve impact (lagere L’nT,w)

 

De vereenvoudigde rekenmodule mag enkel gebruikt worden bij massiefbouw voor boven elkaar gelegen woonruimten met een normale geometrie. Dus enkel voor gebouwen bestaande uit  metselwerk en zware homogene draagvloeren en niet voor houtskelet of houtmassiefbouw.

 

opmerkingen m.b.t. het vereenvoudigde rekenmodel

 

Op basis van de rekenmodule kan men bepalen  hoe hoog de ∆Lw van de zwevende dekvloer moet zijn om te voldoen aan de akoestische criteria.

 

Voorwaarde om tot een correcte voorspelling te komen is dat de plaatsingsvoorwaarden en de gehanteerde dikte van de van de chape minstens gelijk moeten zijn zijn aan die in het labo.

 

In het labo wordt slechts een kleine oppervlakte zwevende dekvloer geplaats op een perfect effen ondervloer, zonder leidingdoorvoeren of andere doorboringen van de elastische tussenlaag en dat in omgeving waar de tussenlagen nauwelijks belopen worden vooraleer de zand/cement chape aangebracht wordt.

 

Mechanische eigenschappen van de elastische tussenlaag zoals bescherming tegen scheuren en perforaties, voorziene naadaansluitingen en draagkracht  spelen in-situ een veel belangrijkere rol dan in de beschermde omgeving van het akoestisch lab.

 

Keuze akoestische tussenlaag niet enkel baseren op ∆Lw

 

In-situ spelen de mechanische eigenschappen van de akoestische tussenlagen een belangrijke rol.

 

akoestische prestaties in het akoestisch lab ≠ prestaties in-situ

 

In België is het uit de verpakkingsindustrie afkomstige polyethyleenschuim het meest toegepaste type contactgeluidsisolatie.

De schuimen zijn relatief goedkoop en halen in het akoestische laboratorium hoge ∆Lw waardes.

 

Alleen zijn deze kwaliteiten in-situ niet zo performant als in het akoestisch laboratorium doordat ze gemakkelijk beschadigd raken tijdens de werkzaamheden.

 

Polyethyleenschuimen werken op  basis van het zogenaamde “luchtkusseneffect” en niet op basis van de elasticiteit van het omhulsel. Luchtmoleculen vertonen de onhebbelijke gewoonte om na verloop van tijd uit een elastisch medium te gaan ontsnappen.

 

De dekvloer verzakt en de akoestische tussenlaag wordt dunner en minder elastisch.

 

De hoge ∆Lw waardes waarmee de fabrikanten van dergelijke producten schermen zijn  in het leeuwendeel van de gevallen bekomen door afwijkend van de norm EN ISO 10140 te testen.

 

In het labo wordt een volledige vloeropbouw getest. Door steeds dezelfde draagvloer en dezelfde chape te gebruiken boven wisselende akoestische tussenlagen is het mogelijk om de akoestische prestaties van de verschillende types contactgeluidsisolatie met elkaar te vergelijken.

 

Deze norm schrijft voor dat er getest wordt op een 14 cm dikke betonplaat + contactgeluidsisolatie + 5 cm zand/cement chape.

 

Door afwijkend te testen met dikke  uitvullingslagen tussen de draagvloer en/of  dikkere chapes/betonlagen  te gebruiken worden hogere ∆Lw waarden. Dergelijke geflatteerde waardes staan dan op de technische fiches.

 

In-situ aangebrachte tussenlagen hebben als grote voordeel het beperktere risico op akoestische bruggen omdat ze naadloos zijn en geen  egalisatiechape vereisen om over leidingen heen te werken.

 

Het is wel zo dat de waardes die met de ter plaatse gestorte contactgeluidsisolatie in het akoestische laboratorium gehaald worden in-situ niet bereikt worden omwille van de niet uniforme dikte over het volledige vloeroppervlak.

 

Rubber en rubbercomposieten werken niet op basis van het luchtkusseneffect, maar op basis van de elasticiteit het materiaal zelf.  De akoestische prestaties van deze elastische tussenlagen blijven stabiel doorheen hun levensduur. Dergelijke materialen vertonen een stabiel kruipgedrag en zijn veel hoger belastbaar dan schuimproducten.

 

droge zwevende dekvloer ≠ traditionele zwevende dekvloer

 

De ∆Lw waarde van contactgeluidsisolatie die op technische fiches vermeld wordt is in 99% van de gevallen bekomen door te testen op een 14 cm dikke betonplaat en een traditionele chape.

 

De ∆Lw met eenzelfde tussenlaag onder een 2 cm dikke gipsvezelplaat zal in vergelijking met een zan/cement chape van 90 kg/m³ meerdere dB lager liggen.

 

Doordachte uitvoering van zowel chapist als vloerbedrijf

 

De efficiëntie van de zwevende dekvloer hangt af van de kwaliteit van de uitvoering.

 

Scheuren in elastische tussenlaag of slecht aangebrachte perimeterisolatie zorgen voor akoestische bruggen die een negatieve impact hebben op de contactgeluidsisolatie.

 

Ook perimeterisolatie die weggesneden wordt voordat de dekvloer betegeld wordt leidt tot contactbruggen omdat het opvullen van  de voegen de tegels hard verbindt met de flankerende wanden.

 

Wanneer akoestische bureaus metingen uitvoeren en ze zien dat de isolatiecurve van de vloer niet stijgt met het stijgen van de frequenties dan is er sprake van contactbruggen.

info@geluidsisolatiedokter.be


geluidsisolatiedokter

Ommegangstraat 6

8755 Ruiselede


SiteLock

Disclaimer

Privacy

Algemene voorwaardenBankrekening BE13 7350 4878 6439

Ondernemingsnummer BE0692.802.011

Website by digitaalmee.be

Copyrights geluidsisolatiedokter.be 2020. All rights reserved.